ACTIVITY CORNER. Directions: Consider the right AJKL with ZK as the right angle, zure as the acute angle, with sides JK, KL and JL. J 9 A. Identify the following: 1. opposite side- 2. adjacent side- 3. the hypotenuse- 23 g B. Find the six trigonometric ratios 1. sino= K 17 2. cos8= 3. tand= 4. SCA= 5. sec9= 6. cotes

Posted on


ACTIVITY CORNER. Directions: Consider the right AJKL with ZK as the right angle, zure as the acute angle, with sides JK, KL and JL. J 9 A. Identify the following: 1. opposite side- 2. adjacent side- 3. the hypotenuse- 23 g B. Find the six trigonometric ratios 1. sino= K 17 2. cos8= 3. tand= 4. SCA= 5. sec9= 6. cotes​

12f5fc9c0b7aff858e524107ce484fcc

Answer:

GAWAIN 2

Panuto: Sumulat ng isang maikling sanaysay ukol sa nais mong sabihin o isalaysay sa

iyong guro para sa taong panuruang ito sa gitna ng kinakaharap na pandemiya.

Isulat ang sagot sa hiwalay na papel.


Leave a Reply

Your email address will not be published.