Magpaliwanag ka! Suriin ang bawat sitwasyon at ipaliwanag ang nais ipahiwatig nito. Isulat ito sa iyong kuwaderno. 1. 2. 3. plss paki sagot

Posted on


Magpaliwanag ka! Suriin ang bawat sitwasyon at ipaliwanag ang nais ipahiwatig nito. Isulat ito sa iyong kuwaderno. 1. 2. 3. plss paki sagot​

e9ce8dd5ac406da27329e12937a34691

1. Pinagtatawanan nila ang imahe o rebulto ng ating diyos.

2. Sinasamba nila ang diyos na may paggalang at respeto.

3. Pinaglalaruan lang nila sa halip na isuot ang rosaryo.

➟ ᴄʜᴏᴏsᴇ ᴍᴇ ᴀs ᴛʜᴇ ʙʀᴀɪɴʟɪᴇsᴛ ɪғ ɪᴛ ʜᴇʟᴘᴇᴅ.

➟ ʜᴇᴀʀᴛ ᴍʏ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ᴀɴᴅ ʀᴀᴛᴇ ᴏʀ ᴠᴏᴛᴇ.

➟ ғᴏʟʟᴏᴡ ᴍᴇ ᴛᴏ ʜᴇʟᴘ ʏᴏᴜ ᴍᴏʀᴇ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜʀ ǫᴜᴇsᴛɪᴏɴs.

┏━━━✦❘༻༺❘✦━━━┓

#ʟɪʙʀᴇ ʟᴀɴɢ ᴍᴀɴɢᴀʀᴀᴘ,

ʙᴀsᴛᴀ ᴍᴀᴛᴜᴛᴏ ᴋᴀɴɢ

ᴍᴀɢsᴜᴍɪᴋᴀᴘ.

┗━━━✦❘༻༺❘✦━━━┛

Leave a Reply

Your email address will not be published.