Panuto: Pagtambalin ang Hanay A at B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Hanay A 1. Kinupkop, pinakain at pinabaunan niya ng konting salapi at pinapupunta sa lugar na ligtas sa pag-uusig ng mga Espanyol ang mga tumakas na katipunero. 2. Ito ay rebolusyong pinamunuan ng Pamilyang Dagami sa Leyte. 3. Ito ay rebolusyon laban sa mga mananakop na Espanyol ng mga Maharlikas. 4. Sa rebolusyong ito ay hindi pumayag ang mga katutubo na mapasailalim sa kagustuhan ng mga Espanyol na maging Katoliko. 5. Ito ay laban sa pagbabayad ng tributo ng mga Pilipino sa Cagayan at Ilocos Norte. Hanay B, A. Igorot Revolt , B. Conspiracy of the Maharlikas. , C. Melchora Aquino , D. Cagayan at Dingras Revolt , E. Dagaman Revolt

Posted on


Panuto: Pagtambalin ang Hanay A at B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Hanay A 1. Kinupkop, pinakain at pinabaunan niya ng konting salapi at pinapupunta sa lugar na ligtas sa pag-uusig ng mga Espanyol ang mga tumakas na katipunero. 2. Ito ay rebolusyong pinamunuan ng Pamilyang Dagami sa Leyte. 3. Ito ay rebolusyon laban sa mga mananakop na Espanyol ng mga Maharlikas. 4. Sa rebolusyong ito ay hindi pumayag ang mga katutubo na mapasailalim sa kagustuhan ng mga Espanyol na maging Katoliko. 5. Ito ay laban sa pagbabayad ng tributo ng mga Pilipino sa Cagayan at Ilocos Norte. Hanay B


A. Igorot Revolt
B. Conspiracy of the Maharlikas.
C. Melchora Aquino
D. Cagayan at Dingras Revolt
E. Dagaman Revolt​

Answer:

1.a

2.c

3.e

4.d

5.

Explanation:

pa brainlest po

sure ako sa sagot

#carryonlearning


Leave a Reply

Your email address will not be published.