u”I. Basahing mabuti ang mga pahayag at kilalanin kung ano ang tinutukoy nito. Isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Sa mga araw na ito nangyari ang makasaysayang Rebolusyon sa EDSA. A. Pebrero 19-22, 1986 C. Pebrero 22-25, 1986 B. Pebrero 16-19, 1986 D. Pebrero 24-27, 1986 a GO 0441 _2. Ito ang ahensya ng pamahalaang opisyal na namamahala sa bilangan tuwing eleksiyon. A. NEM B. CAPM C. NAMFREL D. COMELEC at 3. Ito ang partidong kinabibilangan ni Cory noong siya ay kumandidato bilang pangulo ng bansa. A. UNIDO B. Nacionalista C. Lakas D. Liberal P 4. Dito tumungo ang pamilyang Marcos kasama ang kanilang malalapit na kaibigan noong sila ay umalis sa Pilipinas. A. Australia B. China C. Hawaii D. Singapore 5. Siya ang Bise-Presidente ni Corazon Aquino sa nangyaring Snap Election. A. Arturo Tolentino C. Fidel Ramos B. Salvador Laurel D. Jose Conception 6. Siya ang Vice Chief of Staff ng Sandatahang Lakas na tumiwalag sa Administrasyong Marcos. A. Fidel V. Ramos C. Salvador Laurel B. Juan Ponce Enrile D. Arturo Tolentino 7. Ito ay nangangahulugang isang mapayapang paraan ng pagtutol sa mga ipinatutupad ng pamahalaan at di pagtangkilik sa mga serbisyong ibinibigay nito. A. mapayapang demonstrasyon C. Lakas ng Bayan B. coup detat D. civil disobedience _8. Ito ang uri ng pamahalaang umiral matapos mapabagsak ang rehimeng Marcos. A. Aristokrasya B. Demokrasya C. Monarkiya D. Awtokrasya 9. Ano ang ginawa ng mg Pilipinong nakiisa sa People Power 1 sa mga sundalong pinadala ni Marcos? A. Sinalubong nila ito ng sigawan. C. Binigyan nila ng mga damit at inumin B. Linabanan nila ang mga sundalo. D. Binigyan nila ng pagkain, inumin, at rosaryo 10. Bakit nagkaroon ng snap election? A. Dahil matagal ng walang eleksiyong naganap B. Para mapatunayan ni Marcos na may karapatang bumuto ang mga tao sa Pilipinas. C. Para mapatunayan na may tiwala pa ang mga taong-bayan kay Marcos D. Wala sa mga nabanggit.”

Posted on


I. Basahing mabuti ang mga pahayag at kilalanin kung ano ang tinutukoy nito. Isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Sa mga araw na ito nangyari ang makasaysayang Rebolusyon sa EDSA. A. Pebrero 19-22, 1986 C. Pebrero 22-25, 1986 B. Pebrero 16-19, 1986 D. Pebrero 24-27, 1986 a GO с _2. Ito ang ahensya ng pamahalaang opisyal na namamahala sa bilangan tuwing eleksiyon. A. NEM B. CAPM C. NAMFREL D. COMELEC at 3. Ito ang partidong kinabibilangan ni Cory noong siya ay kumandidato bilang pangulo ng bansa. A. UNIDO B. Nacionalista C. Lakas D. Liberal P 4. Dito tumungo ang pamilyang Marcos kasama ang kanilang malalapit na kaibigan noong sila ay umalis sa Pilipinas. A. Australia B. China C. Hawaii D. Singapore 5. Siya ang Bise-Presidente ni Corazon Aquino sa nangyaring Snap Election. A. Arturo Tolentino C. Fidel Ramos B. Salvador Laurel D. Jose Conception 6. Siya ang Vice Chief of Staff ng Sandatahang Lakas na tumiwalag sa Administrasyong Marcos. A. Fidel V. Ramos C. Salvador Laurel B. Juan Ponce Enrile D. Arturo Tolentino 7. Ito ay nangangahulugang isang mapayapang paraan ng pagtutol sa mga ipinatutupad ng pamahalaan at di pagtangkilik sa mga serbisyong ibinibigay nito. A. mapayapang demonstrasyon C. Lakas ng Bayan B. coup detat D. civil disobedience _8. Ito ang uri ng pamahalaang umiral matapos mapabagsak ang rehimeng Marcos. A. Aristokrasya B. Demokrasya C. Monarkiya D. Awtokrasya 9. Ano ang ginawa ng mg Pilipinong nakiisa sa People Power 1 sa mga sundalong pinadala ni Marcos? A. Sinalubong nila ito ng sigawan. C. Binigyan nila ng mga damit at inumin B. Linabanan nila ang mga sundalo. D. Binigyan nila ng pagkain, inumin, at rosaryo 10. Bakit nagkaroon ng snap election? A. Dahil matagal ng walang eleksiyong naganap B. Para mapatunayan ni Marcos na may karapatang bumuto ang mga tao sa Pilipinas. C. Para mapatunayan na may tiwala pa ang mga taong-bayan kay Marcos D. Wala sa mga nabanggit.​

Answer:

C

D

A

C

B

A

A

B

D

C

Explanation:

sana makatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.