Unang Bahagi: MARAMIHANG PAGPILI, Gabay sa Gawain: Basahin at unawaing mabuti ang bawat pahayag. isulat ang titik ng pinakaangkop na sagot. , 1. Ito ay isang proseso kung saan malinaw na nakikilala o nakikita ng isang tao ang pagkakalba- Iba ng mga bagay-bagay. Mahalaga ang prosesong ito sa ating pagpili. , A. Mabuting pagpapasya C. Maingat na pagtuklas , B. Mahusay na pamumuno D. Maayos na pakikisama , 2. Ang pagkakaroon nito ay isang mabuting giya o gabay sa ating mga pagpapasya. , A. Personal na pahayag ng layunin sa buhay o personal mission statement , B. Personal na talaan ng naipon at naipunda , C. Personal Diary or talaarawan , D. Personal na talasalitaan , 3. Ang pagpili ay nangangailangan ng pagkakaroon ng pagtatangi o diskriminasyon at ang una at pinakamahalagang sangkap sa anomang proseso ng pagpapasya ay , A. Pera B. Panahon C. Pakikisama D. Pangarap , 4. Ang mga ito ay instrumento o gamit sa mabuting pagpapasya. , A. Isip at panahon B. Isip at Damdamin C. Damdamin at Pera D. Isip at Pera , 5. Sinasabing ito ay ang pundasyon o haligi ng proseso ng mabuting pagpapasya. , A. Pangarap B. Pagsisikap C. Pagpapahalaga D. Paggalang , 6. Ang proseso ng mabuting pagpapasya sa maikling salita ay – “batay sa ating pagpapahalaga, ginagamit natin ang ating isip at damdamin upang tiyakin sa loob ng sapat na panahon ang ating pasya.” Ang pahayag na ito ay:, A. Tama B. Mali C. Walang ugnayan D. Hindi mahalaga, pahelp po :)

Posted on


Unang Bahagi: MARAMIHANG PAGPILI


Gabay sa Gawain: Basahin at unawaing mabuti ang bawat pahayag. isulat ang titik ng pinakaangkop na sagot.

1. Ito ay isang proseso kung saan malinaw na nakikilala o nakikita ng isang tao ang pagkakalba- Iba ng mga bagay-bagay. Mahalaga ang prosesong ito sa ating pagpili.
A. Mabuting pagpapasya C. Maingat na pagtuklas
B. Mahusay na pamumuno D. Maayos na pakikisama

2. Ang pagkakaroon nito ay isang mabuting giya o gabay sa ating mga pagpapasya.
A. Personal na pahayag ng layunin sa buhay o personal mission statement
B. Personal na talaan ng naipon at naipunda
C. Personal Diary or talaarawan
D. Personal na talasalitaan

3. Ang pagpili ay nangangailangan ng pagkakaroon ng pagtatangi o diskriminasyon at ang una at pinakamahalagang sangkap sa anomang proseso ng pagpapasya ay
A. Pera B. Panahon C. Pakikisama D. Pangarap

4. Ang mga ito ay instrumento o gamit sa mabuting pagpapasya.
A. Isip at panahon B. Isip at Damdamin C. Damdamin at Pera D. Isip at Pera

5. Sinasabing ito ay ang pundasyon o haligi ng proseso ng mabuting pagpapasya.
A. Pangarap B. Pagsisikap C. Pagpapahalaga D. Paggalang

6. Ang proseso ng mabuting pagpapasya sa maikling salita ay – “batay sa ating pagpapahalaga, ginagamit natin ang ating isip at damdamin upang tiyakin sa loob ng sapat na panahon ang ating pasya.” Ang pahayag na ito ay:
A. Tama B. Mali C. Walang ugnayan D. Hindi mahalaga

pahelp po :)​

Answer:

1.D

2.C

3.C

4.B

5.C

6.A

Explanation:

Yan na po ang aking answer.

sana makatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.